Estmak Capital | Andmekaitsetingimused

1. Üldine teave

Käesolevad andmekaitsetingimused (edaspidi “Andmekaitsetingimused”) annavad Teile ülevaate, millistel eesmärkidel ja õiguslikel alustel ning kuidas Estmak Capital OÜ (registrikood: 11559160; aadress Kai 1, Tallinn 10111, Eesti Vabariik; e-post: info@estmakcapital.ee), tema tütarühingud ja sidusühingud, mis kasutavad oma majandustegevuses õiguspäraselt kaubamärki „Estmak Capital“ (edaspidi ühiselt “Estmak Capital”) Teie kui potentsiaalsete ja olemasolevate klientide, turunduskontaktide, Estmaki Capitali veebilehtede külastajate ning koostööpartnerite kontaktisikute isikuandmeid töötlevad. Ühtlasi sisaldavad Andmekaitsetingimused teavet selle kohta, milliseid isikuandmeid Estmak Capital töötleb, millisel perioodil isikuandmeid säilitatakse ning millised on Teie andmekaitsealased õigused.

Teie isikuandmete tõhusaima kaitse ja töötlemise õiguspärasuse tagamiseks järgib Estmak Capital oma tegevuses läbivalt isikuandmete kaitse üldmääruses (EL) 2016/679 (edaspidi “IKÜM”) ja muudes õigusaktides sätestatud nõudeid.

Teie isikuandmete vastutav töötleja on Estmak Capitali üksus ehk kontserni kuuluv ettevõtja, kes töötleb Teie andmeid tulenevalt lepingulisest või lepingueelsest suhtest või muudest vastava üksuse poolt osutatavatest teenustest, mida olete kasutanud või kavatsete kasutada.Isikuandmete töötlemisega seotud küsimuste korral palume ühendust võtta e-posti aadressil info@estmakcapital.ee.

2. Isikuandmete töötlemise eesmärgid ja õiguslikud alused

Estmak Capital töötleb isikuandmeid üksnes minimaalses mahus, milles see on teenuste osutamiseks vajalik. Igasugusel isikuandmete töötlemisel on konkreetne ja piiritletud eesmärk ning õiguslik alus, mida on täpsemalt kirjeldatud allpool. 

Olukordades, kus isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks on Estmak Capitali õigustatud huvi, on Estmak Capital vastavaid töötlemistegevusi põhjalikult analüüsinud ja teinud kindlaks, et seekaudu ei riivata ebaproportsionaalselt Teie huve, põhiõigusi- ega vabadusi ning et ka sel juhul töödeldakse Teie isikuandmeid üksnes minimaalsel ja vajalikul määral.

Isikuandmete töötlemise eesmärgid ja õiguslikud alused on täpsemalt kirjeldatud järgnevalt:

2.1. Kliendilepingute sõlmimine ja täitmine

Estmak Capitali peamised tegevusalad on investeerimisalane tegevus ja kinnisvara arendamine ning sellega seotud teenuste osutamine, sh üürileandmine ja müük. Estmak Capital nõustab sellega seonduvalt oma kliente kinnisvaraalastes küsimustes, peab nendega lepingueelseid läbirääkimisi ning võib sõlmida erinevat tüüpi lepinguid, näiteks konsultatsiooni-, broneerimis ja müügilepinguid. Selliste tegevuste käigus võib Estmak Capital töödelda Teie kontakt- ja makseandmeid (ees- ja perekonnanimi, isikukood, pangakontode rekvisiidid, e-posti aadress ning Teie ja Estmak Capitali vaheline kirjavahetus, telefoninumber, elukohariik).

Käesolevas punktis kirjeldatud isikuandmete töötlemise õiguslik alus on Estmak Capitali ja kliendi vahel sõlmitud lepingu täitmise kohustus või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmise vajadus (IKÜM artikkel 6(1)(b)).

2.2. Turunduslikud tegevused

Estmak Capital võib avaldada oma veebilehel ja sotsiaalmeediakontodel Estmak Capitali ja tema koostööpartnerite teenuseid tutvustavaid materjale, sh fotosid ja videoid, mis võivad kujutada ka inimesi (näiteks kinnisvaraarenduse protsessi kujutavad videod). Sellise andmetöötluse eesmärk on tutvustada Estmak Capitali pakutavaid teenuseid potentsiaalsetele klientidele.

Juhul, kui fotodel ja videotel olevad isikud on tuvastatavad, on sel eesmärgil isikuandmete töötlemise eelduseks ja õiguslikuks aluseks andmesubjekti nõusolek (IKÜM artikkel 6(1)(a)). Andmesubjektil on õigus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta, saates vastava sooviga teavitus e-posti aadressil info@estmakcapital.ee.

Kui olete Estmak Capitalile andnud vastava nõusoleku, saadame Teile aeg-ajalt uudiskirju ja muud Estmak Capitali teenustega seonduvat ja Teile potentsiaalselt huvipakkuvat teavet. Uudiskirjade saatmise õiguslikuks aluseks on andmesubjekti nõusolek (IKÜM artikkel 6(1)(a)). Teil on võimalik oma nõusolek igal ajal tagasi võtta, vajutades selleks uudiskirja juures olevat nuppu „unsubscribe“ või „loobu uudiskirjadest“. Samuti saate uudiskirjadest loobuda, kui saadate meile vastava sooviga teavituse e-posti teel info@estmakcapital.ee.

Juhime tähelepanu, et nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta eelneva, kehtiva nõusoleku alusel toimunud andmetöötluse õiguspärasust.

2.3. Teenuste ja toodete tellimine koostööpartneritelt

Estmak Capital soetab oma teenuste osutamiseks vajalikke kaupu ja tellib teenuseid koostööpartneritelt. Sellel eesmärgil töötleb Estmak Capital koostööpartnerite kontaktisikute nimesid ja kontaktandmeid (e-posti aadress, telefoninumber) ning vajaduse korral andmeid ametipositsiooni, hariduse, kvalifikatsiooni ja tööandja kohta.

Isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks on IKÜM artikkel 6(1)(b) (lepingu ettevalmistamiseks ja täitmiseks toimuv andmetöötlus). Juhul kui Estmak Capital pöördub toote- või teenusepakkuja poole ise, on isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks IKÜM artikkel 6(1)(f) ehk õigustatud huvi, mis seisneb Estmak Capitali vajaduses tellida oma teenuste osutamiseks erinevatelt turuosalistelt kaupu ja teenuseid. Estmak Capital töötleb ka koostööpartnerite kontaktisikute isikuandmeid üksnes minimaalses vajalikus mahus nii, et andmesubjektide huvide riive oleks minimaalne.

2.4. Õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmine

Teatud juhtudel peab Estmak Capital töötlema isikuandmeid seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks. Sellisteks olukordadeks võivad olla näiteks raamatupidamisalaste kohustuste täitmine, riigiasutuste päringutele vastamine, rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusest tulenevate kohustuste täitmine ning järelevalveasutuste ja isikute teavitamine toimunud rikkumistest ja vastavatest kahtlustest.

Sellistes olukordades on isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks vastutava töötleja juriidilise kohustuse täitmise vajadus (IKÜM artikkel 6(1)(c).

3. Isikuandmete säilitamine

Estmak Capital säilitab Teie isikuandmeid üksnes aja vältel, milleks see on vajalik Andmekaitsetingimuste 2. peatükis toodud töötlemise eesmärkide täitmiseks. 

Vastavaid isikuandmeid säilitatakse üldjuhul kliendilepingu kestuse vältel ning pärast kliendilepingu lõppemist õigusaktidest tulenevate potentsiaalsete nõudeõiguste aegumise tähtajani. Lepingueelsete läbirääkimiste või nõustamise käigus töödeldud isikuandmeid, mis ei ole lõppenud kliendilepingu sõlmimisega (nt nõustamise ja hinnapakkumiste käigus töödeldud andmeid), säilitatakse 3 aasta vältel alates vastavate läbirääkimiste lõppemisest.

Vastavaid isikuandmeid säilitatakse kuni töötlemise vajaduse äralangemiseni, aga mitte kauem, kui konkreetsete turundustegevuste õiguslikuks aluseks olnud nõusoleku tagasivõtmiseni.

Vastavaid isikuandmeid säilitatakse koostöölepingu kestuse vältel ning pärast koostöölepingu lõppemist õigusaktidest tulenevate potentsiaalsete nõudeõiguste aegumise tähtajani.

Õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks ja muudel erandlikel juhtudel võib isikuandmete töötlemine olla vajalik eeltoodust pikema perioodi vältel, sealhulgas:

(a) Estmak Capitali juriidiliste kohustuste täitmiseks;

(b) raamatupidamislikel põhjustel;

(c) võimalike nõudeõiguste realiseerimisega seotud põhjustel.

Näiteks säilitab Estmak Capital isikuandmeid sisaldavaid raamatupidamise algdokumente (nt arveid) 7 aastat alates selle majandusaasta lõpust, kui asjassepuutuv raamatupidamiskanne tehti. Nõuete esitamise või Estmak Capitali vastu esitatud potentsiaalsetele nõuetele vastuväidete esitamise võimaldamiseks võib Estmak Capital säilitada isikuandmeid vastavalt nõuete aegumistähtaegadele kuni 3 aastat, tahtliku rikkumise korral kuni 10 aastat ning käimasolevate vaidluste korral kuni nende lõpliku lahendamiseni.

4. Veebiküpsised

Lisaks eeltoodule kasutab Estmak Capital veebilehel https://www.estmakcapital.ee ja selle alalehtedel (edaspidi “Veebileht”) veebiküpsiseid, mille eesmärk on pakkuda Teile paremat, kiiremat ja turvalisemat kasutuskogemust. Veebiküpsised on väikesed tekstifailid, mis säilitatakse Teie seadmes. Veebiküpsised annavad Estmak Capitalile teavet selle kohta, kuidas Veebilehte kasutatakse, võimaldavad koostada statistikat veebilehe külastatavuse kohta ning tagada veebilehe funktsionaalsuste toimimine ja kasutajamugavus.

Veebilehel kasutatakse järgmiseid veebiküpsiseid:

Küpsise nimetus Funktsioon Kehtivusaeg
_gid Kasutatakse unikaalsete kasutajate eristamiseks. 24 tundi
_ga Kasutatakse unikaalsete kasutajate eristamiseks. 2 aastat
_gat_gtag_[property ID] Kasutatakse veebilehe külastatavuse statistika koostamiseks. Veebilehe külastussessioon

Veebilehel kasutatavad küpsised võivad ajas muutuda. Veebilehe funktsionaalsuste toimimiseks vajalike küpsiste kasutamiseks ei küsi Veebileht teie nõusolekut. Ülejäänud küpsiste kasutamiseks küsib Veebileht Teie nõusolekut.

Veebiküpsistest saate loobuda igal ajal, muutes kasutatava seadme veebibrauseri seadistusi ja kustutades salvestatud küpsised.

5. Isikuandmete päritolu ja juurdepääsuõigused

Estmak Capital võib Teie kohta isikuandmeid saada Teilt endalt (näiteks kui Estmak Capitaliga telefoni, e-posti või veebilehevormi vahendusel ühendust võtate) või Andmekaitsetingimuste peatükis 2 nimetatud eesmärgil teiselt Estmak Capitali üksuselt. Teatud juhtudel võib Estmak Capital Teie isikuandmeid saada kolmandatelt isikutelt, kellele olete isikuandmed avaldanud (näiteks kinnisvaramaaklerilt või muult koostööpartnerilt).

Andmekaitsetingimustes kirjeldatud isikuandmetele on juurdepääs Teie isikuandmete vastutavaks töötlejaks oleva Estmak Capitali üksuse ja täiendavalt ka Estmak Capitali kontserni emaettevõtja Estmak Capital OÜ juhatuse liikmetel ja töötajatel konkreetsete töökohustuste täitmiseks. Näiteks töötlevad hinnapäringute- ja pakkumistega seotud isikuandmeid müügiosakonna töötajad.

Teatud juhtudel võivad isikuandmetele juurdepääs olla ka Estmak Capitalile konkreetseid teenuseid (nt IT-teenus, raamatupidamisteenus, uudiskirjade edastamise teenus) osutavatele teenusepakkujatele.

Estmak Capital ei edasta Teie isikuandmeid Euroopa Liidu välistesse riikidesse.

6. Andmekaitsealased õigused

Seoses Estmak Capitali poolt Teie isikuandmete töötlemisega on Teil IKÜM-st tulenevalt järgmised andmekaitsealased õigused:

Teil on õigus nõuda teavet selle kohta, kas ja milliseid isikuandmeid ning millisel õiguslikul alusel ja viisil Estmak Capital Teie kohta töötleb. Ühtlasi on Teil õigus taotleda Teie kohta töödeldavatest isikuandmetest koopia esitamist.

Teil on õigus nõuda, et Estmak Capital parandaks Teie kohta töödeldavates isikuandmetes esinevad vead (näiteks juhul, kui isikuandmed on muutunud). Ühtlasi on Teil teatud juhtudel õigus taotleda, et Estmak Capital kustutaks Teie kohta töödeldavad isikuandmed. Juhime tähelepanu, et Estmak Capitalil võib olla õigus konkreetsete isikuandmete kustutamisest keelduda, näiteks juhul, kui töötlemise jätkamine on vajalik võimalike nõudeõiguste tagamiseks või juriidiliste kohustuste täitmiseks.

Teil on õigus nõuda, et Estmak Capital piiraks Teie isikuandmete töötlemist. Sellises olukorras jääb Estmak Capitalile õigus Teie isikuandmete töötlemiseks üksnes piiratud ulatuses, näiteks võimalike nõudeõiguste tagamiseks või juriidiliste kohustuste täitmiseks.

Kui Teie isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks on Estmak Capitali õigustatud huvi, on Teil õigus esitada vastavale isikuandmete töötlemisele vastuväide. Ühtlasi on Teil õigus esitada vastuväide mistahes Estmak Capitali poolsele automatiseeritud otsuse langetamisele ning otseturundusega seotud isikuandmete töötlemisele (nt uudiskirjade saatmine).

Teil õigus nõuda, et Estmak Capital esitaks Teile isikuandmed struktureeritud, üldkasutatavas vormingus ning masinloetaval kujul. Kui see on tehniliselt teostatav, on Teil ühtlasi õigus taotleda, et Estmak Capital edastaks isikuandmed Teie poolt osundatud, teisele vastutavale töötlejale.

Kui Teie isikuandmete töötlemise õiguslik alus on nõusolek, on Teil õigus vastav nõusolek igal ajal tagasi võtta. Juhime tähelepanu, et nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta siiski eelneva, kehtiva nõusoleku alusel toimunud andmetöötluse õiguspärasust.

Ülalkirjeldatud õiguste teostamiseks palume võtta ühendust e-posti aadressil info@estmakcapital.ee. Juhime tähelepanu, et andmekaitsealased õigused ei ole absoluutsed ning Estmak Capital peab iga taotluse puhul hindama, kas ja millises ulatuses võimaldavad andmekaitsealased õigusaktid Teie taotluse rahuldamist. Estmak Capital vastab Teie taotlusele üldjuhul ühe kuu jooksul alates taotluse kättesaamisest. Kui ühe kuu jooksul ei ole võimalik taotlusele vastata, võib Estmak Capital pikendada vastamise tähtaega kahe kuu võrra, teavitades Teid tähtaja pikendamisest ning selle põhjusest ühe kuu jooksul alates taotluse kättesaamisest. 

7. Küsimused & kaebused

Mistahes isikuandmete töötlemisega seotud küsimuste või kaebuste tekkimisel võtke ühendust e-posti aadressil info@estmakcapital.ee. Estmak Capital vastab Teile ühe kuu jooksul alates küsimuse või kaebuse kättesaamisest. Juhul, kui Te ei nõustu saadud vastusega, on Teil õigus esitada kaebus järelevalveasutusele, kelleks on: 

1) Eesti Vabariigis: Andmekaitse Inspektsioon (aadress: Tatari 39, Tallinn 10134; e-post: info@aki.ee; telefon: +372 627 4135);

Teave teiste Euroopa Liidu riikide andmekaitseasutuste kohta on kättesaadav siin: https://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm.